OPATROVANIE DOMA - NÁRODNÝ PROJEKT NP TOS

18.10.2023

Výzva OPATROVANIE DOMA resp. národný projekt terénna opatrovateľská služba (NP TOS) je projektom vyhláseným agentúrou IMPLEA (predtým Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny). 


Výzva nadväzuje na dva dopytovo-orientované projekty Podpora opatrovateľskej služby, ktoré sa realizovali v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Operačného programu Ľudské zdroje, pričom zohľadňuje výsledky predchádzajúcich národných projektov, na základe ktorých prináša nasledovné inovácie:


 • rozšírenie poskytovania opatrovateľskej služby účelovým zapájaním malých obcí,
 • zvyšovanie informovanosti obcí o poskytovaní opatrovateľskej služby prostredníctvom akvizičnej činnosti, osvetovej činnosti a diseminačných aktivít,
 • podporu neformálnych partnerstiev a sieťovanie pri poskytovaní opatrovateľskej služby,
 • zvyšovanie profesionality výkonu poskytovanej opatrovateľskej služby starostlivosťou o odborný rast opatrovateliek zapojených do tohto národného projektu (odborná príprava, supervízia) a obcí (informačné semináre),
 • vypracovanie analýzy možností obce poskytnúť alebo zabezpečiť opatrovateľskú službu.


V rámci NP TOS sú oprávnenými žiadateľmi o zapojenie sa do národného projektu verejní poskytovatelia sociálnych služieb:


 • obec, resp. právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou (verejný poskytovateľ OS) zapísaná do registra, ktorý vedie príslušný vyšší územný celok,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • cirkev a cirkevná charita, štátom uznaná a registrovaná náboženská spoločnosť,
 • občianske združenie alebo
 • Slovenský Červený kríž zapísaný do registra, ktorý vedie príslušný vyšší územný celok minimálne 13 mesiacov ku dňu predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „Žiadosť o NFP“),


Uzavretie výzvy: do 30.10.2023, alebo do vyčerpania alokácie.


Finančné prostriedky určené na financovanie transferov tretích subjektov zapojených do NP TOS alokované vo výške 4 491 750,00 EUR:


 • Na Bratislavský kraj je alokácia vo výške 424 500,00 EUR
 • Na ostatná kraje na území Slovenskej republiky je alokácia vo výške 4 067 250,00 EUR


V rámci NP TOS sa predpokladá podpora cca 3 365 pracovných miest opatrovateliek v prepočte na celé pracovné úväzky.


Výška príspevku na 1 opatrovateľku: Maximálne 750 EUR (pre porovnanie Podpora opatrovateľskej služby II (680 EUR).


Maximálne obdobie podpory je do 31.12.2023.