Novinky

OPATROVANIE DOMA - NÁRODNÝ PROJEKT NP TOS
18.10.2023

Výzva OPATROVANIE DOMA resp. národný projekt terénna opatrovateľská služba (NP TOS) je projektom vyhláseným agentúrou IMPLEA (predtým Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny). 

Výzva nadväzuje na dva dopytovo-orientované projekty Podpora opatrovateľskej služby, ktoré sa realizovali v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Operačného programu Ľudské zdroje, pričom zohľadňuje výsledky predchádzajúcich národných projektov, na základe ktorých prináša nasledovné inovácie:

 • rozšírenie poskytovania opatrovateľskej služby účelovým zapájaním malých obcí,
 • zvyšovanie informovanosti obcí o poskytovaní opatrovateľskej služby prostredníctvom akvizičnej činnosti, osvetovej činnosti a diseminačných aktivít,
 • podporu neformálnych partnerstiev a sieťovanie pri poskytovaní opatrovateľskej služby,
 • zvyšovanie profesionality výkonu poskytovanej opatrovateľskej služby starostlivosťou o odborný rast opatrovateliek zapojených do tohto národného projektu (odborná príprava, supervízia) a obcí (informačné semináre),
 • vypracovanie analýzy možností obce poskytnúť alebo zabezpečiť opatrovateľskú službu.

V rámci NP TOS sú oprávnenými žiadateľmi o zapojenie sa do národného projektu verejní poskytovatelia sociálnych služieb:

 • obec, resp. právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou (verejný poskytovateľ OS) zapísaná do registra, ktorý vedie príslušný vyšší územný celok,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • cirkev a cirkevná charita, štátom uznaná a registrovaná náboženská spoločnosť,
 • občianske združenie alebo
 • Slovenský Červený kríž zapísaný do registra, ktorý vedie príslušný vyšší územný celok minimálne 13 mesiacov ku dňu predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „Žiadosť o NFP“),

Uzavretie výzvy: do 30.10.2023, alebo do vyčerpania alokácie.

Finančné prostriedky určené na financovanie transferov tretích subjektov zapojených do NP TOS alokované vo výške 4 491 750,00 EUR:

 • Na Bratislavský kraj je alokácia vo výške 424 500,00 EUR
 • Na ostatná kraje na území Slovenskej republiky je alokácia vo výške 4 067 250,00 EUR

V rámci NP TOS sa predpokladá podpora cca 3 365 pracovných miest opatrovateliek v prepočte na celé pracovné úväzky.

Výška príspevku na 1 opatrovateľku: Maximálne 750 EUR (pre porovnanie Podpora opatrovateľskej služby II (680 EUR).

Maximálne obdobie podpory je do 31.12.2023.

Pridajte sa k OPATRIO: Bezplatná skúšobná verzia pre poskytovateľov!
17.10.2023

Zaujala Vás aplikácia OPATRIO a chceli by ste si ju vyskúšať bez podmienok a bezplatne? Všetkým Vám poskytovateľom ponúkame skúšobnú verziu OPATRIO bezplatne do konca februára 2024.

V prípade záujmu o využitie skúšobnej verzie, vyplňte prihlasovací formulár TU: https://bit.ly/OPATRIOnaskusku.

Ak ste sa nezúčastnili predstavenia aplikácie OPATRIO, k dispozícii ponúkame záznam z prezentácie, ktorý nájdete na: https://www.youtube.com/watch?v=R8s2EeLBb7w

Odkaz na prezentáciu partnerského projektu SILVERGON-Care plan je dostupný na: https://www.silvergon.com/wp-content/uploads/secret-R50uD7ne3AfOKBURh2HE/silvergon-careplan-intro.mp4

Tím OPATRIO

Prvá online prezentácia webovej aplikácie OPATRIO!
21.09.2023

Srdečne Vás pozývame v piatok 29.09.2023 o 10tej na platformu ZOOM, kde sa uskutoční prvá online prezentácia aplikácie OPATRIO pre driadenie domácej opatrovateľskej služby, jednoducho a efektívne.

Aplikácia bola vyvinutá v rámci projektu OPATRIO: Web-based application for home care service management, podporeného Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov a spolufinancovaným zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

REGISTRUJTE SA TU

Tešíme sa na Vás!

Tím OPATRIO

Copyright OPATRIO. All rights reserved